Procedure Correlation Matrix

Use this table to check which data element (DE) 1/11 (3-digit additional government special procedure code) can be used with DE 1/10 (4-digit government requested procedure code).

 

Use this table to check which data element (DE) 1/11 (3-digit additional government special procedure code) can be used with DE 1/10 (4-digit government requested procedure code).

 

 

Use this table to check which data element (DE) 1/11 (3-digit additional government special procedure code) can be used with DE 1/10 (4-digit government requested procedure code).

DE 1/11 - 1/1007000721400044004421442251005111512153006110611161216122612361317100711071217123
A04YY
B02YYYY
B03YYYY
B06Y
C01Y
C02Y
C03Y
C04Y
C06Y
C07Y
C08Y
C09Y
C10Y
C11Y
C12Y
C13Y
C14Y
C15Y
C16Y
C17Y
C18Y
C19Y
C20Y
C21Y
C22Y
C23Y
C24Y
C25Y
C26Y
C27Y
C28Y
C29Y
C30Y
C31Y
C32Y
C33Y
C34Y
C35Y
C36Y
C37Y
C38Y
C39Y
C40Y
C41Y
C42Y
C43Y
C44Y
C45Y
C46Y
C47Y
C48Y
C49Y
C50Y
C51Y
C52Y
C53Y
C54Y
C55Y
C56Y
C57Y
C58Y
C59Y
C60Y
C61Y
D01Y
D02Y
D03Y
D04Y
D05Y
D06Y
D07Y
D08Y
D09Y
D10Y
D11Y
D12Y
D13Y
D15Y
D16Y
D17Y
D18Y
D19Y
D20Y
D21Y
D22Y
D23Y
D24Y
D25Y
D26Y
D27Y
D28Y
D29Y
D30Y
D51Y
E01YY
E02YY
F01YYYY
F02YYY
F03YYY
F04YY
F05YYYY
F06YY
F07YY
F15YYYYYYYYYYY
F21Y
F22Y
F44YYYY
F45Y
000YYYYYYYYYYYYYYYYY
0GDYYYY
1BNY
1CDYYYYYYYYY
1CGYYYYYYYYY
1CLY
1DPY
1ESY
1EXYY
1IEYY
1ILY
1LVY
1MOYYY
1MPY
1NCY
1NNY
1NOY
1NPY
1NVY
1PFY
1POYY
1PPY
1RCYYYY
1REY
1RLY
1RVYYYYYYYY
1SCY
1SWYYY
1TOY
1VWYYYYYYY
1XT
1XWYYYYYY
2CDYYYYYYYYYY
2CGYYYYYYYYYY
2DPY
2LVY
2MOYYY
3HGY
46PYYYYYYY
48PYYYY
63P
68PY
95PY

 

 

Rachel Cummings

Support Staff

Joseph Vega

Product Management